Regulamin portalu

Regulamin portalu internetowego www.torun.travelshops.pl

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski określają zasady funkcjonowania, warunki korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkowników portalu internetowego www.torun.travelshops.pl stanowiącego własność Biuro Podróży Travel Shops, Toruń z siedzibą w Toruniu, NIP 9562146618, REGON 340870775 (zwaną dalej Biuro Podróży Travel Shops, Toruń).

 1. Portal www.torun.travelshops.pl jest własnością Biuro Podróży Travel Shops, Toruń z siedzibą w Toruniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla XXXXXX we XXXXXX IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXX.
 2. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń działa na rynku jako agent turystyczny w imieniu i na rzecz touroperatorów oraz kontrahentów świadczących usługi turystyczne
 3. Portal www.torun.travelshops.pl oferuje imprezy turystyczne oraz usługi około-turystyczne.
 4. Portal www.torun.travelshops.pl umożliwia złożenie zapytania wstępnego dotyczącego wybranej oferty. Złożenie zapytania wstępnego dotyczącego wybranej oferty możliwe jest także telefonicznie lub mailowo pod wskazany adres e-mail.
 5. Zakup usługi turystycznej możliwy jest bezpośrednio Dziale Obsługi Klienta Travel Shops lub w dowolnym biurze podróży Biuro Podróży Travel Shops, Toruń.
 6. Prezentowane na portalu Biuro Podróży Travel Shops, Toruń materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników portalu działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r., z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Numer księgi GIODO 2905-2011.
 2. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku prawnego w zakresie usług zamówionych przez Użytkownika, oraz do zmiany lub rozwiązania tego stosunku prawnego.
 3. Użytkownik przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń w celu świadczenia przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń usług marketingowych promujących ofertę Biuro Podróży Travel Shops, Toruń i jej partnerów, oraz w celach administracyjnych i statystycznych.
 4. Udostępnienie danych przez Użytkownika jest niezbędne do realizacji zamówionej usługi, oraz dobrowolne.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 6. Dodatkowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na portalu www.torun.travelshops.pl.
 7. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia Regulaminu są dla niego zrozumiałe oraz że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu bez zastrzeżeń.
 1. Użytkownik korzystając z portalu Biuro Podróży Travel Shops, Toruń akceptuje warunki Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z portalu.
 2. Użytkownik może korzystac z portalu tylko w imieniu własnym. Do korzystania w imieniu osoby trzeciej niezbędne jest zgodne z prawem pełnomocnictwo. W przypadku braku pełnomocnictwa lub jego przekroczenia Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki stąd wynikłe.
 3. Posługiwanie się podczas korzystania z portalu fałszywym albo cudzym nazwiskiem lub danymi osobowymi stanowi przestępstwo karne i podlega odpowiedzialności karnej.
 4. Dokonanie rezerwacji i zakup imprezy turystycznej lub innej usługi turystycznej albo około-turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków umowy rezerwacji / zakupu (w tym Warunków Uczestnictwa organizatora imprezyi) oraz z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Dokonując rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe zgodne z danymi w dokumencie tożsamości (paszport lub w dowód osobisty przy podróżach po krajach Unii Europejskiej). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodności danych osobowych zawartych w założonej rezerwacji.
 6. Osoby wymienione w rezerwacji powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym paszport, wymagane wizy oraz dokumenty określone przepisami państwa, przez które lub do którego odbywa się podróż.
 7. Travel Shops dokłada wszelkich starań, aby portal oraz dział obsługi Klienta funkcjonowały bez wad, usterek czy przerw, jednakże nie udziela gwarancji, że wady, usterki lub przerwy nie będą miały miejsca.
 8. Travel Shops nie udziela gwarancji, że prezentowane oferty oraz treści merytoryczne spełnią oczekiwania i potrzeby każdego Użytkownika.
 1. Rezerwacji imprezy turystycznej można dokonać
  1. poprzez internet korzystając z systemu rezerwacji
  2. telefonicznie w dziale obsługi Klienta (call center)
  3. osobiście w biurze Biuro Podróży Travel Shops, Toruń
 2. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników oraz rzetelność świadczonych usług, dlatego każda rezerwacja jest weryfikowana przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń pod względem terminu i dostępności miejsc, prawidłowo skalkulowanej ceny i jej składników, zakresu świadczeń objętych ceną zgodnie z warunkami uczestnictwa wybranego organizatora.
 3. W przypadku rozbieżności w zakresie ceny, terminu, dostępności, świadczeń lub innych jej składników objętych ceną pomiędzy rezerwacją a danymi w systemie rezerwacyjnym organizatora, Biuro Podróży Travel Shops, Toruń informuje o tym Klienta, i w zależności od decyzji albo anuluje rezerwację, albo dokonuje zmiany w rezerwacji i potwierdza, albo zakłada nową rezerwację. W przypadku braku zgody na zmianę warunków rezerwacji lub założenie nowej, anulacja jest bezkosztowa.
 4. Po pozytywnej weryfikacji Biuro Podróży Travel Shops, Toruń Klient otrzyma Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Klient ma obowiązek sprawdzić poprawność swoich danych zapisanych w Umowie, oraz zapoznać się z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa.
 5. Z chwilą podpisania i przesłania dokumentów do Biuro Podróży Travel Shops, Toruń rezerwacja uważana jest za złożoną.
 6. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów Biuro Podróży Travel Shops, Toruń dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora Umowa jest wiążąca dla obu Stron.
 7. Szczegółowa procedura rezerwacji opisana jest na naszym portalu www.torun.travelshops.pl w dziale „Jak rezerwować”. Ponadto na każde zapytania Użytkownika wszelkich informacji udziela pisemnie lub telefonicznie dział obsługi Klienta Biuro Podróży Travel Shops, Toruń.
 8. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora zawarta zostaje umowa między Klientem a organizatorem.
 1. Cena imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie imprezy, w tym:
  1. opłata za zakwaterowanie
  2. opłata za transport (nie dotyczy imprezy z dojazdem własnym)
  3. opłata za świadczenia dodatkowe zawarte w opisie imprezy
  4. podatki
  5. opłata paliwowa i lotniskowa (przy imprezie lotniczej)
  6. inne opłaty zgodne z opisem imprezy
 2. Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie zawarte w Umowie Zgłoszenia (Umowie Rezerwacji) oraz Warunkach Uczestnictwa prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji imprezy turystycznej uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Każdy organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w sytuacjach przewidzianych prawem oraz wymienionych w Warunkach Uczestnictwa danego organizatora.
 4. Cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianom w okresie 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, nawet jeśli wyrażona jest w walucie obcej i podlega wynikającym z dziennego kursu danej waluty zmianom.
 5. Ostateczna cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń do chwili otrzymania przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń potwierdzenia dokonanej rezerwacji od organizatora imprezy turystycznej.
 6. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń zastrzega sobie prawo za pełnym zwrotem wpłaconej kwoty, do anulowania rezerwacji w sytuacji, gdy na skutek wady lub usterki systemu rezerwacyjnego zostały podana błędna cena, termin lub świadczenia zarezerwowanej imprezy turystycznej.
 1. Zgodnie z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa w zależności od organizatora oraz terminu od daty dokonania rezerwacji do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, płatności można dokonać w pełnej kwocie lub w formie zaliczki
 2. Pełna zapłata wymagana jest najczęściej przy terminie krótszym niż 40 dni do daty wyjazdu / wylotu.
 3. Zaliczka pobierana jest albo w określonej stałej kwocie za osobę, albo procentowo (średnio 30 %) od wartości imprezy. Przy wpłacie zaliczki pozostała część wymagana jest w jednej lub dwóch ratach, ostatnia najczęściej do 40 dni przed wylotem / wyjazdem.
 4. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń udostępnia następujące formy płatności:
  1. Przelew internetowy oraz przelew bankowy na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto Biuro Podróży Travel Shops, Toruń, 87-100 Toruń, ul. Lelewela 2a/6, BNP Paribas, Nr 63 1600 1462 1826 0449 8000 0001
  2. Karta kredytowa przy płatności internetowej lub w dziale obsługi klienta Biuro Podróży Travel Shops, Toruń przy użyciu tradycyjnego terminala kart płatniczych.
  3. Wpłata gotówkowa w dziale obsługi klienta Biuro Podróży Travel Shops, Toruń
  4. Przekaz pocztowy na adres biura Biuro Podróży Travel Shops, Toruń, 87-100 Toruń, ul. Lelewela 2a/6
 5. Przy dokonywaniu płatności przelewem należy wpisać w tytule przelewu numer płatności nadany przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń i widoczny w dokumentach rezerwacyjnych, a w treści przelewu numer płatności (rezerwacji) oraz nazwisko i imię Klienta. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faksem lub mailem do działu obsługi Klienta Biuro Podróży Travel Shops, Toruń. Poprawnie wykonanie oraz przesłanie przelewu przyspiesza procedurę rezerwacji.
 6. Płatności należy dokonać w terminie wskazanym w dokumentach rezerwacji lub terminie w wskazanym przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń.
 7. Płatność przekazem pocztowym możliwa jest wówczas, gdy rezerwacja dokonywana jest na co najmniej 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Przekaz pocztowy należy nadać najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.
 8. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego lub przekazu pocztowego jest przestępstwem wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania.
 9. Płatność kartą kredytową może zrealizować właściciel karty lub upoważniona przez niego osoba. Użycie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest przestępstwem przeciw mieniu, a próba dokonania takiej zostanie zgłoszona organom ścigania.
 1. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń informuje o sposobie odbioru dokumentów każdorazowo podczas rezerwacji / zakupu imprezy turystycznej
 2. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń dostarczy/wyda dokumenty podróżne na zakupioną imprezę turystyczną w zależności od organizatora:
  1. tradycyjną pocztą na wskazany adres do korespondencji
  2. drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail
  3. w biurze Biuro Podróży Travel Shops, Toruń
  4. na lotnisku na stanowisku odpraw organizatora wycieczki, na 2 godziny przed wylotem.
 1. W każdej rezerwacji imprezy turystycznej Klient może dokonać zmian, o ile przewidują to Umowa oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa, a zmiana jest możliwa.
 2. Dokonanie zmiany może się wiązać z naliczeniem przez organizatora kosztów manipulacyjnych wysokości i zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 3. Warunkiem skuteczności złożenia zmiany w imprezie turystycznej jest jej złożenie do Biuro Podróży Travel Shops, Toruń lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Zmiany w imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą.
 1. Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, może z niej zrezygnować na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
 2. Rezygnacja z imprezy turystycznej może wiązać się z kosztami rezygnacji. Zasady oraz wysokość kosztów rezygnacji zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
 3. Wysokość kosztów rezygnacji uzależniona jest także od faktu, czy podczas rezerwacji imprezy turystycznej zostało wykupione dodatkowe nieobowiązkowe ubezpieczenie od rezygnacji.
 4. Warunkiem skuteczności rezygnacji z imprezy turystycznej jest jej złożenie do Biuro Podróży Travel Shops, Toruń lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Rezygnacji z imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą. W przypadku złożenia rezygnacji w Biuro Podróży Travel Shops, Toruń, zostanie ona przekazana do organizatora.
 1. Szczegółowe zasady i przypadki anulowania imprezy przez organizatora zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
 2. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń informuje Użytkownika, który dokonał rezerwacji, o anulowaniu imprezy turystycznej niezwłocznie pod wskazany adres e-mail telefonicznie pod wskazany numer telefonu. Travel Shops przypomina o konieczności podawania w danych do rezerwacji aktualnego adresu e-miał oraz aktualnego numeru telefonu.
 3. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji przez organizatora imprezy turystycznej.
 1. Użytkownik w dowolnym momencie może skontaktować się z Biuro Podróży Travel Shops, Toruń celem uzyskania informacji na temat zarezerwowanej lub zakupionej imprezy turystycznej. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń zgodnie z ochrona danych osobowych nie udziela informacji osobom trzecim.
 2. Najpóźniej na 24 godziny przed wylotem/wyjazdem Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, powinien skontaktować się z Biuro Podróży Travel Shops, Toruń, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
 3. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń na podstawie komunikatu od organizatora, każdorazowo informuje Użytkownika, który dokonał zakupu imprezy turystycznej i którego komunikat dotyczy, o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej.
 1. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z naszych usług Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez organizatora imprezy turystycznej w zakresie świadczeń zawartych w umowie imprezy turystycznej zakupionej w Biuro Podróży Travel Shops, Toruń.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zawarcie w niej co najmniej poniższych informacji:
  1. oznaczenie usługobiorcy (imię, nazwisko, nazwa firmy)
  2. dokładny adres zamieszkania lub adres firmy
  3. dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy)
  4. opis reklamowanej usługi i zakres reklamacji
 5. Podpisane imiennie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń należy składać zgodnie z warunkami Uczestnictwa organizatora na adres pocztowy siedziby Biuro Podróży Travel Shops, Toruń. Reklamacje związane z usługą świadczoną przez organizatora należy składać na adres organizatora lub do organizatora za pośrednictwem Biuro Podróży Travel Shops, Toruń.
 6. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń rozpatrzy reklamację na usługi świadczone przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż na portalu travelshops.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik, umieszczając zdjęcia na portalu travelshops.pl oświadcza, że praca jest mojego autorstwa i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 3. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika (m.in. relacje z podróży, komentarze, opinie, oceny, zdjęcia) nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne
  2. wyrażania swoich poglądów w sposób nie kolidujący z polskim prawem, etykietą lub niniejszym Regulaminem;
  3. ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
 4. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń może odmówić publikacji treści zamieszczone na portalu przez Użytkowników bądź usunąć z portalu bez podania przyczyn. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń nie jest zobowiązane do poinformowania Użytkownika o odmowie publikacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży Travel Shops, Toruń rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe wg ustawy.
 3. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób korzystających z usług zakupionych w Biuro Podróży Travel Shops, Toruń a wynikające z występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu www.torun.travelshops.pl przez jego Użytkowników.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na portalu internetowym Biuro Podróży Travel Shops, Toruń. Biuro Podróży Travel Shops, Toruń zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go na powyższym portalu.

 

Dla tel. komórkowych
534 932 865

Dla tel. stacjonarnych
534 932 865

Obsługa klienta

poniedziałek - piątek: 9:00 - 18:00

sobota: 10:00 - 14:00

niedziela: nieczynne